สสว.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี"

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
13 มี.ค. 2562 799