ร่วมอบรมและทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ (Intranet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
21 ธ.ค. 2566 171