เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
29 ม.ค. 2562 1,019