สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

 

          สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

            ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

              1.  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

              2.  ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร

              3.  ด้านการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพที่เหมาะสม

              4.  ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย/ชุมชน

              5.  ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่น

              6.  ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย

              7.  ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

              8.  ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

              9.  การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี และในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

              10.  ด้านการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

              11.  ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

              12.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

              13.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด 

                     13.1 การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

                     13.2.  การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

              14.  ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ

              15.  ด้านกองทุนผู้สูงอายุ

 

           รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง