โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 2
17 พ.ย. 2565 30

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนรูัและฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้เรื่อง "สถานการณ์ผู้สูงอายุ" และ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ" ให้กับพนักงานช่วงอายุ 50-55 ปี จำนวน 87 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ

คลังภาพ