โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 7
18 ม.ค. 2566 437

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำการถ่ายทอดภูมิปัญญา "งานฝีมือหัตถกรรมวัสดุจากเศษผ้า (กิ๊บติดผม)" สนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ/อพม./อสม./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีตำบลโป่ง จำนวน 6 เครือข่าย รวม 30 คน ณ เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ