โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 8
19 ม.ค. 2566 42

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญา "เสื้อพิมพ์ใบไม้จากธรรมชาติ" เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าน้อย และชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง จำนวน 3 เครือข่าย รวม 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าน้อย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ