โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
12 พ.ค. 2566 128

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักแก่ภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องสถานการณ์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และความสำคัญจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)เทศบาลตำบลบางละมุง

คลังภาพ