โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 12 เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
23 พ.ค. 2566 378

นางสาว สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุกับเทศบาลเมืองบ้านบึง ดำเนินโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านการส่งเสริมวิชาชีวิต วิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน จำนวน 60 คน

คลังภาพ