โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 (จำนวน 220 คน) ประปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 (จำนวน 220 คน) ประปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี
25 พ.ค. 2566 23

 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนวัยผู้สูงอายุ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ไปใช้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชน ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. บุคลากรเจ้าหน้าที่ จำนวน  220 คน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผอ.วิทยาลัยเทคพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด

คลังภาพ