คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
31 ม.ค. 2567 185

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม 3  โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยและสิทธิผู้สูงอายุ”และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน
จำนวน 120
คน