คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
6 มิ.ย. 2567 30

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 78 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขชุมชนและศึกษาดูงาน ณ ห้องเธียเตอร์ โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมสูงวัย และสิทธิผู้สูงอายุ” จากนั้นได้เข้าฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานสุขภาพ ฐาน forget me not ฐาน Universal design และฐานเตรียมความพร้อม

คลังภาพ