คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 มิ.ย. 2567 37

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 276 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ “สูงวัยสดใสตามวิถีสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเธียเตอร์ โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์ ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมสูงวัย และสิทธิผู้สูงอายุ” จากนั้นได้เข้าฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานสุขภาพ ฐาน forget me not ฐาน Universal design และฐานเตรียมความพร้อม