เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“สังคมสูงวัย จะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”