เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

เรื่อง  การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

 

          การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยข้อมูลเสียง จำนวน 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตอนที่ 2   การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
ตอนที่ 3   บ้านปลอดภัย ผู้สูงวัยสุขใจ ใช้ชีวิตมีสุข
ตอนที่ 4   ปรับปรุงสถานที่ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ตอนที่ 5   ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ