หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/38397 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม