การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
4 พ.ย. 2565 26