ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมตำบลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
20 ม.ค. 2566 22