โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 (จำนวน 220 คน) ประปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
25 พ.ค. 2566 166