เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) เลขที่ 413/2565 การจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมงานห้องเก็บพัศดุ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
22 ธ.ค. 2565 1,367

เอกสารที่เกี่ยวข้อง